Deo zbornika Učimo algoritme

Graf

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Struktura grafa također je nelinearna struktura podataka.

Graf G sadrži dva konačna skupa: skup točaka V, koje nazivamo čvorovima ili vrhovima (nodes ili vertices), i skup linija povezivanja E, koje nazivamo granama ili bridovima (edges). Pri tome svaki brid povezuje dva čvora.

G = (V, E)

Vrste grafova

Usmjereni graf G = (V, E) je graf u kojem svaki brid e = (i,j) ima smjer od “inicijalne točke” (čvora) do “terminalne točke” (čvora). Pod uvjetom da su suprotnih smjerova, u usmjerenom grafu mogu postojati dva brida koja povezuju iste čvorove.

Graf G je povezan ako i samo ako postoji jednostavna putanja između bilo koja dva čvora u G.

Ako svakom bridu grafa pripada neki podatak, takav graf se naziva označenim. Ako su bridovima grafa pridružene pozitivne numeričke vrijednosti, onda se takav graf naziva težinski ili graf sa težinskim faktorima.

Za računalni prikaz grafova najpogodnije je koristiti matrice.

Izvor: N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, Programiranje i algoritmi II, Zagreb, 2005.