Deo zbornika Učimo Javu

Biblioteka Java klasa

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Java sadrži veliku biblioteku gotovih klasa koje možete koristiti u svojim programima. Biblioteka se sastoji od fajlova, pri čemu svaki fajl sadrži definiciju odgovarajuće klase. Klase su grupisane u pakete (packages), a svaki paket je smješten u posebnom folderu. Klasa iz paketa može pristupiti klasi iz istog paketa. Klase iz drugih paketa mogu, a ne moraju biti dostupne. Ime paketa bazirano je na putanji do foldera u kome su smještene klase tog paketa. Dokumentacija o paketima nalazi se ovde.

Java jezik je sa hijerarhijskom strukturom klasa, sve one su podklase klase Object.

Standardni paketi

Java raspolaže ogromnim brojem standardnih paketa, a najkorišćeniji su :

 • Java.lang: osnovne opcije jezika, rad sa nizovima i strunama. Klase iz ovog paketa su uvijek dostupne – automatski se uključuju u naš program (klase Integer, String, Math….).
 • Java.io: klase za ulazno izlazne operacije.
 • Java.util: klase Vector, Stack, Scanner, klase za rad sa datumima, matricama i druge.
 • Java.swing: jednostavne i fleksibilne komponente za pravljenje GUI-ja (tzv. Swing komponente).
 • Java.awt: originalne GUI komponente i osnovna podrška za neke swing komponente.

Standardne klase se ne pojavljuju kao fajlovi i folderi na našem disku. One su spakovane u jedan komprimovani fajl rt.jar koji se nalazi jre/lib folderu koji se kreira prilikom instalacije JDK –a. Standardne klase koje naš izvršni fajl zahtijeva direktno se učitavaju iz jre/lib.

Primjer: java.net.URL

Pogledamo li klasu java.net.URL iz paketa java.net, doznat ćemo da je jedan od njenih konstruktora zadan ovako:

public URL(String spec)
  throws MalformedURLException
   Creates a URL object from the String representation.
   This constructor is equivalent to a call to the two-argument constructor with a null first argument.
   Parameters:
   spec - the String to parse as a URL.
   Throws:
   MalformedURLException - If the string specifies an unknown protocol.
   See Also:
   URL(java.net.URL, java.lang.String)

Također doznajemo da nam na raspolaganju stoje metode:

public String getProtocol()
  Returns the protocol name of this URL.
  Returns:
  the protocol of this URL.
public String getHost()
  Returns the host name of this URL, if applicable.
  Returns:
  the host name of this URL.
public int getPort()
  Returns the port number of this URL. Returns -1 if the port is not set.
  Returns:
  the port number
public String getFile()
  Returns the file name of this URL.
  Returns:
  the file name of this URL.
public String getRef()
  Returns the anchor (also known as the "reference") of this URL.
  Returns:
  the anchor (also known as the "reference") of this URL.

i tako dalje. To nam omogućuje da ovu klasu koristimo na isti način kao i naše vlastite klase u prethodnim primjerima. Npr.

public class URLSplitter {

 public static void main(String[] args) {

  for (int i = 0; i < args.length; i++) {
   try {
    java.net.URL u = new java.net.URL(args[i]);
    System.out.println("Protocol: " + u.getProtocol());
    System.out.println("Host: " + u.getHost());
    System.out.println("Port: " + u.getPort());
    System.out.println("File: " + u.getFile());
    System.out.println("Ref: " + u.getRef());
   }
   catch (java.net.MalformedURLException e) {
    System.err.println(args[i] + " nije valjani URL");
   }
  }

 }

}

Upotreba iz konzole:

% javac URLSplitter.java
% java URLSplitter http://student.math.hr:80/~vedris/index.html#top
Protocol: http
Host: student.math.hr
Port: 80
File: /~vedris/index.html
Ref: top

Literatura:

 • Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin.
 • Programski jezik Java, Bilješke sa predavanja Muzafera Saračevića, Novi Pazar, 2015.