Deo zbornika Učimo Javascript

Logički operatori

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U programiranju, logičke operatore koristimo za spajanje više logičkih vrednosti u složeni izraz. Glavni logički operatori su:

  • i (&&)
  • ili (||)
  • ne (!)

Kao i u govornom jeziku, i i ili su veznici, a ne je negacija. Njihova upotreba je dosta intuitivna:

  • Kupi hleb i mleko i jaja (mora sve)
  • Kupi hleb ili mleko ili jaja (mora bar jedno)

Veznik i (&&)

Ako je više izraza povezano veznikom i, svaki od njih mora biti ispunjen. Na primer, veznikom && proveravamo da li je korisnik punoletan i prihvatio je uslove korištenja i platio:

godine = 19
platio = true
prihvatio = true

godine >=18 && platio && prihvatio

Veznik ili (||)

Ako je više izraza povezano veznikom ili, bar jedan mora biti ispunjen. Na primer, veznikom || možemo proveriti da li korisnik pripada nekoj od povlaštenih kategorija za javni prevoz:

student = false
penzioner = false
invalid = false
nezaposlen = true

student || penzioner || invalid || nezaposlen

Istinosne tablice

Logički operatori se formalno predstavljaju pomoću istinosnih tablica, koje popisuju sve moguće ulaze i njihove ishode.

p q p && q p || q ! p
T T T T F
T F F T F
F T F T T
F F F F T

U logici, istinosna je svaka tvrdnja na koju se može odgovoriti sa tačno (true) ili netačno (false).