Deo zbornika Uvod u softversko inženjerstvo

Kompozicija (projektni obrazac)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Kompozitni obrazac (composite patern) se odnosi na sisteme koji poseduju dosta objekata. Njegova funkcija je da se jedna komponenta i grupa komponenti mogu tretirati na isti način. Tipične operacije nad komponentama uključuju add, remove, display, find i group.

Kompozitni obrazac jeste jedan od najjednostavnijih. On radi sa dva tipa: komponentama (components) i objektima sastavljenim iz komponenti (composites). Oba tipa implementiraju interfejs sa zajedničkim osobinama. Kompozitni objekti se sastoje od objekata komponenti. U većini slučajeva, operacije nad kompozitnim objektima se implementiraju tako što se pozivaju ekvivalente operacije nad njihovim objektima komponentama.

Upotreba

Aplikacije koje koriste grupisanje podataka su u velikoj upotrebi. Npr. možemo posmatrati aplikaciju za puštanje muzike (iTunes, Winamp…) ili aplikacije za kreiranje albuma sa slikama (Flickr ili iPhoto). Stavke se smeštaju u velike liste, koje se zatim na određeni način strukturiraju.

Ako posmatramo iPhoto, možemo videti da postoje različiti načini na koje možemo prikazivati slike koje su u njega unete: hronološki ili na osnovu imena događaja pod kojim su unete (npr. letovanje). Jedna fotografija se može pojaviti u okviru više albuma. Kreiranje albuma stvara kompozitni objekat, koji ne uključuje stvarno kopiranje fotografija na više lokacija. Važna osobina vezana za kompozitni obrazac jeste da operacije koje se odnose na fotografije i albume fotografija, treba da imaju ista imena i efekte, bez obzira na to da li se implementacije razlikuju. Npr. korisniku treba omogućiti da pogleda fotografiju, ali i da pogleda album (koji sadrži fotograrije).

Primer

U cilju demonstracije kompozitnog obrasca ćemo kreirati demo primer:

class Program {
 interface IComponent {
  void Add(IComponent c);
  void Remove(IComponent c);
  void Display(int depth);
 }

 class Composite: IComponent {
  private List < IComponent > _children = new List < IComponent > ();
  private string name;
  public Composite(string name) {
   this.name = name;
  }
  public void Add(IComponent c) {
   _children.Add(c);
  }
  public void Remove(IComponent c) {
   _children.Remove(c);
  }
  public void Display(int depth) {
   Console.WriteLine(new String('-', depth) + name);
   foreach(IComponent component in _children) {
    component.Display(depth + 2);
   }
  }
 }

 class Component: IComponent {
  private string name;
  public Component(string name) {
   this.name = name;
  }
  public void Add(IComponent c) {
   Console.WriteLine("Cannot add to a leaf");
  }
  public void Remove(IComponent c) {
   Console.WriteLine("Cannot remove from a leaf");
  }
  public void Display(int depth) {
   Console.WriteLine(new String('-', depth) + name);
  }
 }

 static void Main(string[] args) {
  // Create a tree structure
  Composite root = new Composite("root");
  root.Add(new Component("Leaf A"));
  root.Add(new Component("Leaf B"));
  Composite comp = new Composite("Composite X");
  comp.Add(new Component("Leaf XA"));
  comp.Add(new Component("Leaf XB"));
  root.Add(comp);
  root.Add(new Component("Leaf C"));
  // Add and remove a leaf
  Component leaf = new Component("Leaf D");
  root.Add(leaf);
  root.Remove(leaf);
  // Recursively display tree
  root.Display(1);
  // Wait for user
  Console.ReadKey();
 }
}

Prvo se kreira interfejs IComponent koji sadrži tri metode: Add, Remove i Display. Ovo su metode koje će implementirati i klasa Component koja predstavlja jednu komponentu, kao i klasa Composite koja predstavlja kompoziciju komponenti. Klasa Composite sadrži kao atribut listu objekata tipa IComponent kako bi kreirala kolekciju.

Izvor: Zdravko Ivanković i Dejan Lacmanović, Softversko inženjerstvo 2 (skripta), Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin