ucimo-react-native

Učimo React i React Native

React Native omogućava razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS, kao i univerzalnih Windows aplikacija, pomoću standardnih web tehnologija kao što su JS i CSS.

Preduslovi

Za uspešno praćenje React Native kursa potrebno je da poznajete:

Kao dodatni resurs preporučujemo React Native Express kurs.

Program kursa

Instalacija

Osnovne komponente

Osnovni stilovi

Liste

Biblioteke komponenti

Upravljanje stanjem aplikacije

Skladištenje podataka