Šta je React komponenta?

Komponenta je element web stranice (poput dugmeta ili zaglavlja), koji sadrži sopstveni prikaz i funkcionalnost.

React komponente se mogu praviti pomoću funkcije ili pomoću klase.

Komponenta kao funkcija

Obična funkcija postaje React komponenta ukoliko vraća JSX (format nalik HTML-u). Na primer:

function Pozdrav() {
  return <hl>Zdravo Svete</hl>
}

Unutar Reacta, komponentu Pozdrav možemo koristiti kao tag, na sledeći način:

<div>
  <Pozdrav/>
<div>

Potrebno je da naziv komponente počinje velikim slovom. React tretira tagove koji počinju malim slovom kao standardne HTML tagove, a očekuje da prilagođene komponente počinju velikim slovom.

Komponenta kao klasa

Komponentu možemo kreirati i pomoću klase. Ona mora nasleđivati React.Com­ponent i imati render metodu koja vraća JSX. Na primer:

class Pozdrav extends React.Component {
  render(){
    return <hl>Zdravo Svete</hl>
  }
}