Životni ciklus komponente

Kada imamo mnogo komponenti koje se menjaju, održavanje sistema postaje teško. React uvodi faze „životnog ciklusa“ komponente, i obezbeđuje metode za upravljanje svakom fazom.

Razumevanje životnog ciklusa nam omogućuje da obavimo određene radnje kada se komponenta kreira ili uništava, da odlučimo da li komponenta treba da se ažurira, i reagujemo na promene ulaza (props) i stanja.

Faze životnog ciklusa

render

Metod render se inicijalno izvršava odmah nakon konstruktora komponente. Unutar ovog metoda vraćamo komponentu koja se prikazuje.

componentDidMount

Čim se metod render završi, biće pozvan metod componentDidMount. U ovoj fazi možemo pristupiti DOM-u, i preporučuje se da unutar ovog metoda obavimo sve DOM interakcije.

shouldComponentUpdate

Svaki put kad se stanje komponente promeni, poziva se nekoliko metoda. Metod shouldComponentUpdate se poziva pre render-a, i omogućuje da odlučimo treba li ažurirati prikaz komponente. shouldComponentUpdate se ne poziva tokom početnog prikazivanja.

Ako iz ovog metoda vratimo vrednost true, komponenta će se ažurirati, ako vratimo false, neće.

componentDidUpdate

Metod componentDidUpdate se poziva nakon što se izvrši metod render.

componentWillUnmount

Kada je komponenta uklonjena iz DOM-a, poziva se metod componentWillUnmount. Ovo je pravo mesto za sakupljanje smeća (uklanjanje događaja, čišćenje intervala i slično).