Deo zbornika Učimo Javu

Program Zdravo svete

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Napravi fajl ZdravoSvete.java, sledeće sadržine:

class ZdravoSvete {
 public static void main (String args[]) {
  System.out.println("Zdravo svete!");
 }
}

Konvencija je da naziv fajla bude isti kao naziv klase u njemu.

Prevođenje i pokretanje programa

Da bi računar izvršio ovaj kod, potrebna su dva koraka:

 • prevođenje (kompajliranje) izvornog koda
 • pokretanje prevedenog koda

Prvo, java fajl kompajliramo komandom javac (skraćeno od Java compiler) iz komandne linije:

javac ZdravoSvete.java

Kao rezultat dobijamo kompajlirani fajl ZdravoSvete.class, koji pokrećemo komandom java, bez navođenja ekstenzije fajla:

java ZdravoSvete

Primetite upotrebu .java ekstenzije kod kompiliranja, ali ne i .class ekstenzije kod izvršenja.

Tumačenje

Ovaj program je mali, ali ima puno delova koje je potrebno razumeti:

 • public – znači da je metod globalno dostupan
 • static – metod je dostupan i kada ne postoji instanca
 • void – znači da funkcija ne vraća vrijednost
 • args – predstavlja niz ulaznih argumenata

System.out

System je ime standardne klase koja sadrži objekte za rad sa standardnim ulazno – izlaznim uređajima: tastatura za ulaz, monitor za izlaz. Sadržana je u paketu java.lang, pa je u programima koristimo prosto navođenjem samo njenog imena System. Objekat out predstavlja standarni izlazni tok i on je statički član klase System, što znači da postoji čak i kada ne postoji nijedna instanca klase System.

System.out znači da je out je član klase System.

println()

println metod pripada objektu out i ispisuje tekst koji je zadat pod dvostrukim navodnicima. Standardan načina za pozivanje klasnog metoda je:

ImeObjekta.imeMetoda();

main()

Svaka Java aplikacija sadrži klasu koja definiše metod main().

Ime te klase je argument koji prosleđujemo Java interpretatoru. Main() metod mora imatei fiksnu formu i ukoliko ona nije ispoštovana neće biti prepoznata od strane Jave interpretatora kao metod od koga kreće izvršavanje.

Najjednostavnija Java aplikacija sastoji se samo od jedne klase koja ima samo jedan, main() metod.

Prototip main() metoda je uvijek oblika:

public static void main(String[]args)

Šta može poći naopako?

Ukoliko kompilacija ne prođe, česti uzroci mogu biti:

 • PATH nije uključen ili nije ispravno uključen.
 • Case-sensitive: imena klasa i fajla se moraju potpuno poklopiti, i u njima ne smiju postojati bjeline.
 • . i ; su jako bitni znaci i moraju biti na svojim mjestima.
 • (), {}, [], uvijek dolaze u paru i ne prepliću se.

Literatura

 • Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin.
 • Programski jezik Java, Bilješke sa predavanja Muzafera Saračevića, Novi Pazar, 2015.